Γενικοί Όροι Συμμετοχής


(Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.). Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Tο ταξιδιωτικό μας γραφείο (Αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ΜΗΤΕ 0206E60000473100)  δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς. Tα ξενοδοχεία, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για το λόγο αυτό το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος, καθώς επίσης και για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, κλοπές, φθορές αποσκευών και αντικειμένων ή πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια της εκδρομής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Φυσικά, τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα να καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανωμαλιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι πελάτες μας που συμμετέχουν στις οργανωμένες εκδρομές ασφαλίζονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. για Αστική Ευθύνη Tour Operators με αριθμό συμβολαίου 2227020220

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής,εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Ενημερωτικά ταξιδιού παραδίδονται 3 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το KANINGOS TOURS να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.Στην διάρκεια του συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Οι υπηρεσίες σε μεμονωμένους ταξιδιώτες στην χώρα προορισμού προσφέρονται σε διεθνή γλώσσα και όχι στα ελληνικά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ταξίδι κάθε προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις του KANINGOS TOURS προς τις αεροπορικές εταιρίες, τα ξενοδοχεία και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά η προθεσμία συμμετοχής και τα χρονικά όρια, στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριμένη απάντηση στην κλασική ερώτηση «μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω» και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να μη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο εγκαιρότερο κλείσιμο των προβλεπόμενων θέσεων εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιμασία της κάθε αναχώρησης.

ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 12 άτομα στις αεροπορικές, και 25 άτομα στις οδικές εκδρομές, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Το KANINGOS TOURS έχει τοδικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το KANINGOS TOURS οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του KANINGOS TOURS περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το KANINGOS TOURS δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών όπως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το KANINGOS TOURS έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες.Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το KANINGOS TOURS δεν δεσμεύεται από την περιγραφήτου προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και, αν είναι τόσο σημαντικές, ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως, οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Κάθε εκδρομέας ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως διαβατήρια νέου τύπου,ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες, θεωρήσεις, πιστοποιητικά.Ειδικά για τους αλλοδαπούς που μένουν στην Ελλάδα απαιτείτε η ισχύς των διαβατηρίων τους και η Άδεια Παραμονής τους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες ή υπαιτιότητα για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία στην εξασφάλιση τους. Επίσης ο κάθε εκδρομέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης συναλλάγματος, καθώς και για γούνες, τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές και συναφή αντικείμενα. Οι εκδρομείς είναι επίσης υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης και συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος, όπως εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το KANINGOS TOURS έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων.Οι πελάτες μας που συμμετέχουν στις οργανωμένες εκδρομές ασφαλίζονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. για Αστική Ευθύνη Tour Operators με αριθμό συμβολαίου 2227020220. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να παραδίδεται στους πελάτες με την εξόφληση. Εξάλλου για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές το KANINGOS TOURS προσφέρει προαιρετική επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339 είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αναλόγως του προγράμματος ενός οργανωμένου ταξιδιού, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών, οι οποίες συνήθως διοργανώνονται από τον αρμόδιο συνοδό της εκδρομής σε συνεργασία με τους τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος στα περισσότερα προγράμματα οι προαιρετικές εκδρομές ανακοινώνονται και εξοφλούνται πριν την αναχώρηση. Οι τιμές δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.λπ.Εάν για οποιονδήποτε λόγω δεν είναι δυνατή της οποιασδήποτε προαιρετικής δραστηριότητας, επιστρέφονται τα χρήματα και δεν συνιστά λόγο παραπόνων ή αποζημίωσης. Εάν η αναμονή μεταξύ πτήσεων σε κάποιο από τα αεροδρόμια του εξωτερικού υπερβαίνει τις 3 ώρες, οποιαδήποτε υπηρεσία προσφερθεί ώστε να καλύψει το χρονικό αυτό διάστημα πληρώνεται επί πλέον από το κόστος του προγράμματος.

ΤΙΜΕΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατό να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων και ανατιμήσεων που το κράτος ήθελε επιβάλλει, μετά την έκδοση του προγράμματος. Η αλλαγή της τιμής μπορεί ν γίνει μέχρι και 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να κάνετε κατάθεση σε μία από της παρακάτω τράπεζες, γράφoντας πάντα το όνομα σας.

  • Eurobank : GR 79 0260 0030 0000 9020 0210 885
  • Piraeus Bank: GR 43 0172 0390 0050 3901 0617 148
  • National Bank: GR 73 0110 0400 0000 0404 1597 057
  • Alpha Bank: GR 59 0140 4150 4150 0200 2000 050

Δικαιούχος λογαριασμών: ΜΠΑΡΑΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίσης με την πιστωτική σας κάρτα (VISA / MASTER)μέσω της on-line εφαρμογής Live-pay/Eurobank


Από κοντά στο γραφείο μας με της πιστωτικές σας κάρτες (VISA - MASTER)

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η επιλογή των ξενοδοχείων γίνεται με κριτήρια για την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού.Τα δωμάτια / καμπίνες που προσφέρονται στις αναγραφόμενες τιμές είναι standard (βασικές), εάν ο ταξιδιώτης επιθυμεί συγκεκριμένη θέα ή άλλο τύπο δωματίου τότε εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρεται με το ανάλογο κόστος. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Το KANINGOS TOURS καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής, ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφ' όσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Τα ονόματα των ξενοδοχείων που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή είναι ενδεικτικά και δύνατε να αλλάξουν από το γραφείο ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο με αντίστοιχα της ίδιας κατηγορίας ή και ανώτερης. Σε κάποια κρουαζιερόπλοια ισόποσα προσφέρονται καμπίνες σε 3 διαφορετικά καταστρώματα, προκράτηση συγκεκριμένης καμπίνας προσφέρεται μόνο αν ζητηθεί τύπος καμπίνας σε σουίτα και εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε όλους τους προσφερόμενους τύπους διαμονής προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης των τιμαλφή και προσωπικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων, διαβατηρίων, εισιτηρίων, τιμαλφή κ.α. επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και αποτελεί ολοκληρωτικά δική του ευθύνη και κόστος ή οποιαδήποτε διαδικασία. Οι τράπεζες λειτουργούν 24 ώρες στα ξενοδοχεία, προσφέρονται επίσης μηχανές για ανάληψη χρημάτων. Όλα τα ξενοδοχείακαι πλοία διαθέτουν την δυνατότητα επίσκεψης γιατρού στο δωμάτιο / καμπίνα σας. Εάν λαμβάνετε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο σας παρακαλούμε να φροντίσετε να το προμηθευτείτε από την Ελλάδα. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφ' όσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δεν σας έδωσε το ξενοδοχείο. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). σε ουδεμία περίπτωση το KANINGOS TOURS θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Παιδιά 2-11 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ανάλογα του προορισμού (εκτός των πτήσεων τσάρτερς ) και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των 2 ετών πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Tαξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά και πληρώνουμε αχθοφορικά - αν υπάρχουν αχθοφόροι - μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους, βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23. Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούσθε να πληρώσετε την διαφορά επι τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη. Aυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τον αερομεταφορέα.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού, απαιτείται η κατοχήισχύοντος διαβατηρίου. Για της Αραβικές χώρες απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 6 μήνες. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα,άδεια παραμονής) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ένα ταξίδι μπορείτε να το ακυρώσετε αλλά θα έχετε οικονομικές συνέπειες. Aυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία μας εχει έξοδα και απώλειες όταν ακυρώνετε το ταξίδι σας και επιβάλλουμε ακυρωτικά για να καλύψουμε τον λογαριασμό από τις απώλειες. Aκυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι σε μελλοντική αναχώρηση. H εταιρεία μας προπληρώνει μεγάλα χρηματικά ποσά και μάλιστα πολλούς μήνες νωρίτερα στους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και στις αεροπορικές εταιρείες για να οργανώσει τα ταξίδια της και δεσμεύεται με καταβολές αποζημιώσεων. H ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Όταν λάβουμε την γραπτή αίτηση της ακύρωσης τότε υπολογίζουμε τα ακυρωτικά αναλόγως. Στη συνέχεια παραθέτουμε λίστα χρεώσεων που θα επιβληθούν ανάλογα το διάστημα μεταξύ ακυρώσεως και της επιθυμητής αναχώρησης. Αναλυτικά για όλα τα προγράμματα ισχύουν οι κατωτέρω όροι ακύρωσης συμμετοχής(εκτός των πτήσεων τσάρτερς,συνεδριακών, εκθεσιακών γεγονότων,περίοδοι εορτών και μαζικών αναχωρήσεων όπου ισχύουν ακυρωτικά τέλη έως και 100% από την ημερομηνία κράτησης του ταξιδιού:- 30 μέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδρομής επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. Πλην ποσού 50 ευρώ κατ' άτομο για έξοδα εξυπηρετήσεως.- Ακύρωση 25-20 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 20% της αξίας τηςσυμμετοχής.- Ακύρωση 19-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας της συμμετοχής.- Ακύρωση 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 100% της αξίας της συμμετοχής.

O POΛOΣ TOY TAΞIΔIΩTIKOY ΣAΣ ΠPAKTOPA

Για να συμμετάσχετε σ' ένα από τα ταξίδια μας μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Kάθε "συμβουλή" που δίδεται σ' εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με "συμβουλή" δική μας είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.